Open data

  ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

พื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ (Flyway Network Site: FNS)

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยชื่อและขอบเขตพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในประเทศไทย พร้อมข้อมูลขนาดเนื้อที่ ความสำคัญตามทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำดับในทะเบียนพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ

  27 มีนาคม 2566    749

รายละเอียด 

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.