E-services

ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF)

ฐานข้อมูลย่านชุมชนเก่า

ระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ

ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.