คำอธิบายสัญลักษณ์

โปร่งแสง

ทึบแสง

0%

50%

100%

ชั้นข้อมูล สืบค้น