Open data

แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

  01 สิงหาคม 2566    1170

   ดาวน์โหลด

   ลิงค์ Web map services

วันที่ปรับปรุงข้อมูล

01 สิงหาคม 2566

   ข้อมูลทรัพยากร : แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

กอง/กลุ่มงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล

ตามการปรับปรุง

ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่

ระดับประเทศ

แหล่งที่มา

เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำ

หมวดหมู่ข้อมูล

ข้อมูลสาธารณะ

ข้อจำกัดการนำไปใช้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.