E-services

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ


    ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้เป็นไปตามที่เป้าหมายที่ประเทศไทยได้จัดส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ที่ร้อยละ 20 - 25 จากกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.