E-services

ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง

    ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (GEO-INFORMATICS DATA CENTER FOR MARINE AND COASTAL) เป็นระบบแผนที่ GIS ที่พัฒนาปรับปรุงโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบบสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย ฐานข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม และฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.