E-services

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นตามภารกิจของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีมีภาระหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนหลักการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ, จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านมลพิษทางน้ำ , จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุม แก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ ฟื้นฟูและประเมินความเสียหายของแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ, เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ, ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ, พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ, เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ, ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและเพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ และฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน สะดวกในการค้นหาและเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการปฏิบัติการฉุกเฉินทางทะเล โดยเฉพาะข้อมูลการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน และกรณีเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิทัล (Digital Government) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อประชาชนเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.